Krasnobrodzki Park Krajobrazowy

Krasnobrodzki Park Krajobrazowy

Krasnobrodzki Park Krajobrazowy powstał w 1989 roku w celu ochrony rzadkich gatunków flory i fauny, ostańców skał trzeciorzędowych oraz kompleksów leśnych. Położony w obszarze najwyższych wzniesień Roztocza Środkowego, od północy graniczy z otuliną RPN a w części południowej posiada wspólną otulinę z Parkiem Krajobrazowym Puszczy Solskiej to wszystko sprawia, iż charakteryzuje się bardzo malowniczym krajobrazem.

Park Krajobrazowy Lasy Janowskie

Park Krajobrazowy Lasy Janowskie powstał w 1984 roku w celu ochrony wyjątkowych walorów przyrodniczych i historczynych. Położony jest na Równinie Biłgorajskiej pomiędzy Zaklikowem a Frampolem. Obejmuje rozległe lesiste tereny Puszczy Solskiej porastające bory sosnowe, sosnowo-jodłowe i mieszane, poprzecinane ciekami wodnymi. Krajobraz urozmaicony licznymi wałami wydmowymi pośród których w nieckach deflacyjnych lub obniżeniach międzywydmowych znajdują się torfowiska śródleśnie i bagna.

Park Krajobrazowy Puszczy Solskiej

Park Krajobrazowy Puszczy Solskiej

Park Krajobrazowy Puszczy Solskiej powstał w celu ochrony unikalnych walorów przyrodniczych, historycznych, kulturowych i krajobrazowych Roztocza oraz Puszczy Solskiej, a w szczególności zwartych kompleksów leśnych o charakterze puszczańskim z charakterystyczną florą i fauną, a także bogactwa krajobrazowego dolin rzek tworzących przełomy zwane "szumami" lub "szypotami" w strefie krawędziowej Roztocza i Kotliny Sandomierskiej.

Szczebrzeszyński Park Krajobrazowy

Szczebrzeszyński Park Krajobrazowy

Szczebrzeszyński Park Krajobrazowy został utworzony w 1991 roku w celu ochrony wartości przyrodniczych i krajobrazowych Roztocza Zachodniego z szczególnym uwzględnieniem gęstej sieci wąwozów lessowych oraz zabezpieczenie przed degradacją naturalnych dolin rzek Wieprza, Gorajca i Poru.